Monday, October 26, 2015

Từ Cánh Đồng Mây

Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với
THÔNG TÍN VIÊN-BLOGGER TRƯƠNG VĂN DŨNG

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-M595iFjAim0%2FUmqOiiqs_2I%2FAAAAAAAAC-Y%2F7LGQEBcCs2s%2Fs1600%2Fdungtruong.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
TRƯƠNG VĂN DŨNG
Xin bấm vào link để nghe

No comments:

Post a Comment