Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

VNTB – Thư ngỏ của một giáo dân gửi Giám Mục Nguyễn Hữu Long giáo phận Vinh

VNTB – Thư ngỏ của một giáo dân gửi Giám Mục Nguyễn Hữu Long giáo phận Vinh
Chuyện Ao Làng
10.05.2022 6:39
VNThoibaoChấn động bức thư của một giáo Dân gửi Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long; Giáo Phận Vinh có biến?
8 Tháng Năm, 2022

Trang conggiaovnnews đăng tải một bức thư ngỏ của một giáo dân gửi Gián Mục Nguyễn Hữu Long giáo phận Vinh liên quan đến Linh Mục Đặng Hữu Nam(*) 8 Tháng Năm, 2022

 Chào c nhà!

 Hôm nay, con xin phép c nhà cho con được gi ti Đc Cha Anphong Nguyn Hu Long – Giám mc Giáo phn Vinh đôi li tâm tình.

Kính thưa Đc Cha, con là mt nick o, phi, con ly tên nick là: Chuyn Ao Làng, Kim ch Nam ca trang Face chuyn ao làng này là nói lên tiếng nói ca s tht, lên tiếng trước nhng bt công và bo v nhng tâm hn b tn thương vì các v Đi din cho Giáo Hi làm sai Giáo lut, và hơn thế na là làm trái vi Đc yêu thương mà thy Chí Thánh Giêsu đã dy. Chính vì l đó, con đã chn Thánh Gioan Tin hô làm quan thy cho đường hướng này, sn sàng nói lên Chấn động bức thư của một giáo Dân gửi Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long; Giáo Phận Vinh có biến?

8 Tháng Năm, 2022
Trang conggiaovnnews đăng tải một bức thư ngỏ của một giáo dân gửi Gián Mục Nguyễn Hữu Long giáo phận Vinh liên quan đến Linh Mục Đặng Hữu Nam(*) 8 Tháng Năm, 2022

 Chào c nh s tht, dù rng li nói tht đó con có th b trm ging như thánh nhân – Gioan Tin hô ca con, con vn chp nhn.

Thưa Đc Cha Anphong, con là người đã tng gp và tiếp xúc vi Đc Cha t rt lâu ri, có th Đc Cha không nh con nhưng con vn còn rt nh Đc Cha. Con đã gp Đc Cha cách đây 16 năm v trước, lúc y Đc Cha vn chưa lên hàng ngũ Giám mc, đang là cha giáo sư ca trường đi chng vin. Tiếp xúc vi Đc Cha con cm thy cha rt thân thin, d gn và khiêm nhường. Tuy nhiên ,bên cnh đó, con cũng thy được Đc Cha khá nhy cm vi chính quyn, t nhy cm đây con xin được đ trong ngoc kép, theo con thin nghĩ chc là Đc Cha đã tng tri nghim rt sâu đm các v ci cách rung đt, các v đu t đa ch, và chc hn rng Cha cũng đã chng kiến nhà cm quyn lúc by gi chôn sng người vào h ri dùng con trâu đ ngoc cái răng ba vào kéo qua cho đt đu người chôn sng. Nhng hình nh đó con thiết tưởng chc nó đã in sâu vào b não ca Cha ri, và thêm c hình nh tt c các trường đi chng vin phi đóng ca, các thy nếu v ly v thì khi đi tù còn nếu chng li s là tù mt gông. Con mường tượng thôi mà đã rùng mình phương chi là Cha đã kinh qua nên con rt hiu.  đây, con không nói Cha theo ch nghĩa Cng sn, nhiu người nghĩ như thế nhưng con li không nghĩ vy, cá nhân con cho rng đó là suy nghĩ ch quan thôi.

Kính thưa Cha Anphong, k t khi cha v làm Đc Giám mc Giáo phn Vinh chúng con,tri qua 4 năm: nghe, nhìn, ngm, nghĩ, con thy: Đc Cha vn chưa hiu rõ người Vinh chúng con và Cha vn chưa hiu rõ v chính quy nơi đây. Chc hn Cha còn nh Đc Cha Phaolô Nguyn Thái Hp, Ngài là người uyên bác v tri thc, là giáo sư hàng đu chuyên ging d các trường Đi hc và chng vin ni tiếng trên thế gii, y thế nhưng, khi mi v làm Giám mc Giáo phn Vinh, Đc Cha Phaolô cũng đã b nhà cm quyn rê dt đi theo hướng h mong mun. V vi giáo x M Yên và v vi giáo x Đông Yên là 2 v đau khiến Đc Cha Phaolô đã phi nhìn li – Ngài đã nh li li Chúa Giêsu phán trong tin mng Thánh s Luca Chương 16, câu 1 đến câu 8:”Con cái đi này khi đi x vi đng loi thì khôn khéo hơn con cái s sáng”. Cũng chính t 2 v vic đó, ngài đã hiu rõ v chính quyn và Ngài đã c gng kìm hãm y Ban Đoàn Kết Công Giáo, đi vi các cha tham gia vào t chc này Ngài đã có cái nhìn khác. Đi vi hi “Doanh Nhân Công Giáo” Ngài cũng dè chng và không cho hi này phát trin. Ngược li, Ngài c vũ tiếng nói ca Công lý, lên án nhng bt công, và cũng t đó Ban công Lý Và Hòa Bình ca Giáo phn Vinh đã ra đi. Đến thi Đc cha Anphong, con thy rng: Ban công lý còn nhưng ch là hình thc, hi doanh nhân trước đây là hình thc thì nay đã tr thành bóng ma ám nh li Ban Công Lý và Hòa Bình, c h cha nào nói v Công Lý, Hòa Bình thì y như rng: b trit h hoc không được coi trng.

Kính thưa Đc Cha Anphong, v vic ca Cha Nam, con xin k rng: Trước đây, thi Đc Cha Phaolô, chính quyn t cp Trung Ương đến đa phương đã mun x lý Cha Nam ri. H đánh gn 10 chiếc xe đến tn Tòa Giám Mc đ xin Đc Cha Phaolô và Hi Đng Giám Mc Vit Nam can thip và kìm hãm Cha Nam li, Nhưng kết qu b Đc Cha Phaolô t chi không th được, vì Cha Nam xét theo Giáo lut không vi phm thì làm sao li phi x lý. Và thế là t nhng m t ca ngi ban đu đi vi Đc Cha nay chính quyn đã chuyn thành nhng t búa t giáng xung trên mình Ngài như: linh cu Nguyn Thái Hp, k bán Chúa cu danh…

Kính thưa Đc Cha Anphong, qua s vic đó ca Đc Cha Hp con đã rút ra được kết lun rng: Sng trong chế đ này, chính quyn mà khen ai thì s nguy hi cho giáo dân, chính quyn chê ai, ph báng ai thì li được giáo dân thương mến” – Đc Cha Phaolô b chính quyn t yêu chuyn sang ghét, còn Cha Nam thì không có t yêu mà hoàn toàn là t ghét. H c ngày nh đêm mong, khn cu ông bà t tiên phù h cho Ông Cha Nam B Dit cho nhà con Yên Ghế, cho nhà con thăng chc.

Qua v vic ca Cha Nam, con thy Đc Cha làm chưa đúng giáo lut. Ti vì sao con nói Đc Cha chưa làm đúng Giáo lut?

-V vic Cha Treo Chén Cha Nam Bng ming ngày 31/12/2021 là vic không đúng Giáo lut.

– V vic Cha chuyn h sơ sang Tòa Thánh đến B Phng t và K Lut Bí Tích đ Loi Cha Nam ra khi hàng Giáo s cũng sai Giáo lut v trình t tiến hành th tc thượng tiến.

Con xin phép din gii theo li hiu biết bình dân ca con:

– V vic cha treo chén bng ming vi cha Nam vào ngày 31/12/2021 là sai Giáo lut. Ti vì con không tìm thy câu nào, khon nào, trit nào, chương nào trong sách “ B Giáo Lut 1983 – Nói v s vic treo chén ( Huyn Chc) đi vi Linh mc li phán bng ming, khi chưa thông qua bt kỳ Tòa Án xét x nào ti Giáo hi Đa Phương ( Giáo phn, Giáo Tnh hay liên giáo phn)

– V vic Cha chuyn h sơ sang Tòa Thánh đến B Phng T và K Lut Bí Tích đ loi cha Nam ra khi hàng Giáo s cũng sai Giáo lut v trình t tiến hành th tc thượng tiến.

Theo con được biết, theo B giáo lut 1983 quy đnh ti điu Điu 1419

§1. Trong mi giáo phn và cho mi v kin không b lut minh nhiên loi tr, thm phán ca tòa án cp mt là Giám mc giáo phn, ngài có th đích thân hay nh người khác thi hành quyn xét x, theo các điu khon sau đây.

Điu 1420

§1. Bt c Giám mc giáo phn nào cũng buc phi đt mt v Đi Din tư pháp hay U Viên tài phán có thường quyn xét x, v này phi khác vi Tng Đi Din, ngoi tr trường hp giáo phn nh hp hay s v án quá ít khuyên nên làm cách khác.

§2. V Đi Din tư pháp thiết lp. mt tòa án duy nht cùng vi Giám mc nhưng không được xét x nhng v án mà Giám mc dành riêng cho mình.

*** Thay vì thiết lp các tòa án giáo phn theo các điu 1419 – 1421, nhiu Giám mc giáo phn vi s chun y ca Tông Tòa, có th đng ý vi nhau đ thiết lp mt tòa án cp mt duy nht cho các giáo phn ca mình; trong trường hp này, tp th các Giám my hay mt Giám Mc được các ngài ch đnh có mi quyn mà mi Giám Mc giáo phn có đi vi tòa án ca mình.

Hiu nôm na là: Theo Giáo lut, mi giáo phn đu có tòa án riêng ca mình hoc vi s chun y ca Tòa Thánh có th thành lp mt tòa án cp 1 duy nht cho các giáo phn. Theo như con biết giáo phn vinh cũng có Tòa án, có thm phán, công t viên, đi din tư pháp, Thành viên hi thm và d thm, phúc trình viên. Theo tiến trình ca giáo lut, Đc Cha nếu xét theo lý thì phi thông qua phiên tòa cp 1 ti giáo phn,  đó có b cáo là cha nam. Cha nam được phép có mt lut sư đ bin h ( chiếu theo giáo lut) khi Tòa án xét x nếu không có bng chng c th theo như cáo trng ca Công t viên thì mc nhiên mi s đu vô ích vì không thành ti. Ngược li, Tòa có chng c và Cha Nam cùng lut sư không phn bin li được, nhưng cha nam li không phc và mun kháng li bn án thì phi kháng án lên Tòa Án cp 2 ( Tòa án giáo tnh vi thm phán là Đc Tng Giám Mc Ca Giáo tnh, ta hiu nôm na  đây là Đc Tng Giám Mc giáo tnh min bc) Sau đó mi sang đến B K Lut – Tòa Thánh. Trình t và điu tra rt lâu và rm rà ch không phi đơn gin.

 đây, v vic ca Cha Nam theo con Đc Cha đã x lý vượt cp. Và điu ngc nhiên đi vi con là Chưa có mt phiên tòa nào đ xét x cha nam c. Phi có Phiên Tòa, có chng c phm ti? Ti gì? ri mi thành h sơ xin x lý cha Nam được ch ? Xin nhc li là con chưa thy có mt phiên tòa nào ti giáo phn hay giáo tnh ( Cp 1, và cp 2) đ xét x Cha Nam c.

– Ý th 3, ý quan trng nht: Lut sinh ra là vì con người ch không phi con người vì lut. Mi điu giáo lut sinh ra mc đích chính yếu là đ cu ri các linh hn và đó là điu ti thượng nht như điu 1752 đã viết:

– “Vic cu ri các linh hn là lut ti thượng cn phi gi trong Giáo Hi! Salus animarum, in Ecclesia suprema lex esse debet!

Và đ cu ri các linh hn cách trn ho nht ch có th là gii lut yêu thương và tha th cho nhau mà thôi. Tt mt li: Lut là đ cu sng, lut là đ cha lành theo kim ch nam ca Giáo hi.

Thưa cha Anphong, trước khi din ra phiên tòa, con thy rng: Giáo hi đa phương luôn luôn có mt cuc hp hi đng linh mc đoàn trong giáo phn đ phân tích, làm rõ s vic. Có c b cáo là cha Nam na. Kế đến nếu đương s tc b cáo thc s có ti thì lúc này hi đng linh mc đoàn giáo phn khuyên bo trong đc ái, khuyên bo nhiu ln nếu đương s tht s có ti mà không ăn năn mi phi ni đến Tòa Án. Con thy v vic ca nhóm tr qu – Bo lc và đc bit là cha Đa Minh Nguyn Chu Truyn đã làm sai giáo lý ca Giáo hi nhưng thái đ ca Tòa Giám Mc Đà Lt là khuyên bo trong đc ái, khuyên bo rt nhiu ln và cho đến tn bây gi thì vn chưa có Tòa án nào được din ra, chưa có h sơ nào gi sang Tòa Thánh xin loi cha Truyn ra khi hàng Giáo s c. Tht tt nếu Đc Cha làm theo cách đó thì hay biết my.

Thưa Đc Cha Anphong, Con mong rng cha s hiu được ni lòng ca mt con chiên nh bé như con. Con thy rng: Li nói và vic làm ca Cha Nam qu tht là tiếng nói ca s tht và vic làm ca cha Nam con thy dưới góc đ là Giáo dân thì qu tht có thn khí và không sai giáo lut.

Thưa Đc Cha Anphong, chc hn li ca Đc Tng Giám Mc Marek Zalewski đã yêu cu riêng vi Đc Cha hn Đc Cha vn còn nh ch ! Không phi ngu nhiên mà Đc Tng Giám Mc Marek Zalewski – S Thn Tòa Thánh đã nhc khéo vi Đc Cha đâu !

Đc Tng nói: “Đc Cha Hãy Gp Cha Nam và 2 Bên Hãy Giao Hòa Li Vi Nhau. Đng thi, cha hãy khôi phc li năng quyn Linh mc cho cha Nam”. Đó là ý m nhè nh ca Đc Khâm S Marek Zalewski đi vi Cha đ!. Con thiết tưởng nếu Đc Khâm s gp Đc Cha ln th 3 mà 2 bên vn chưa làm hòa và Đc Cha chưa ban li Năng quyn linh mc li cho cha Nam thì theo Cha – Chuyn gì s xy ra tiếp theo ? Chc Đc Cha đã mường tượng ra được ri.

Li trn tình và tâm tình ca con chc cũng đã dài ri nên con xin phép dng l đây. Kính chúc cha bình an trong Chúa Giêsu phc sinh và con mong rng Đc Cha Và Cha Nam s Giao hòa li vi nhau như mong ước ca Đc Khâm s cũng như ca mi người giáo dân Vinh chúng con.

Con: Chuyn Ao Làng

(*)https://conggiaovnnew.info/chan-dong-buc-thu-cua-mot-giao-dan-gui-duc-cha-anphong-nguyen-huu-long-giao-phan-vinh-co-bien/?


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét