Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

UBND TP HÀ NỘI TRẢ LỜI VỀ VIỆC KHIẾU NẠI CỦA CHỊ BÙI HẰNG 
Thứ bảy, ngày 28 tháng tư năm 2012
 Blog Nguyenxuandien


Thư của Luật sư Hà Huy Sơn gửi NXD- Blog:

Hà Nội, ngày 27/04/2012
Kính gửi: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện

Ngày hôm nay (27/04/2012), tôi nhận được Văn bản số 2964/UBND-BTCD, ngày 23/4/2012 của UBND Tp.Hà Nội V/v: giải quyết đơn của Luật sư Hà Huy Sơn. Tôi đã có văn bản gửi Chủ tịch UBTV Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc này. Vì vậy, đề nghị TS giúp đỡ cho đăng trên Blog NXD 02 văn bản này để mọi người quan tâm đến vấn đề được biết.

Trân trọng cám ơn TS,
LS.Hà Huy Sơn
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 04  năm 2012

CÔNG DÂN YÊU CẦU GIẢI THÍCH LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
 NĂM 1998, SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2004, 2005

           Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nguyễn Sinh Hùng

Tôi là, luật sư Hà Huy Sơn, Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải địa chỉ 81 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội thuộc Đoàn luật sư Hà Nội xin gửi tới Quý Chủ tịch lời chào trân trọng và yêu cầu sau đây.
Bà Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào cơ sở giáo dục Thanh Hà theo Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Ngày 15/12/2011, bà Hằng có Giấy ủy quyền cho tôi, luật sư Hà Huy Sơn để khiếu nại Quyết định số 5225/QĐ-UBND vì bà Hằng ở trong cơ sở giáo dục không thực hiện được việc khiếu nại. Như vậy, tôi căn cứ vào Giấy ủy quyền của bà Hằng và căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 17 Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2005, quy định:
“Tự mình khiếu nại; trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại;”
 Ngày 18/12/2011, tôi đã gửi Đơn khiếu nại “Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội” đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Nhưng đến ngày 27/04/2012, thì tôi nhận được Văn bản số 2964/UBND-BTCD, ngày 23/04/2012 của UBND Tp.Hà Nội V/v: giải quyết đơn của Luật sư Hà Huy Sơn. Nội dung Văn bản này lại căn cứ vào khoản 1, Điều 33 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi, bổ sung 2004, 2005, quy định:
“Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.”
Để cho rằng trong Đơn khiếu nại ngày 18/12/2011 do tôi thực hiện không có chữ ký của bà Hằng “là không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết”. Nếu bà Hằng được Cơ sở giáo dục Thanh Hà, Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cho bà Hằng được ký vào Đơn khiếu nại thì đã không cần có phải làm Giấy ủy quyền cho tôi; hơn nữa Đơn khiếu nại bắt buộc phải do người khiếu nại ký tên thì đã loại trừ quyền “ủy quyền khiếu nại” của người khiếu nại. Như vậy, theo như áp dụng Luật khiếu nại, tố cáo của UBND Tp.Hà Nội tại Văn bản số 2964/UBND-BTCD, ngày 23/04/2012 là đúng thì nội dung điểm a, khoản 1, Điều 17 và khoản 1, Điều 33 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi, bổ sung 2004, 2005 là mâu thuẫn.
  
Căn cứ khoản 3, Điều 7, Luật tổ chức Quốc hội năm 2007, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:
“ Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;”
Tôi yêu cầu ông Chủ tịch giải thích nội dung nêu trên và sớm trả lời công dân bằng văn bản.

Trân trọng./.
Nơi nhận:                                                                               Người yêu cầu
-   Như trên;
-   Gđ bà Bùi Thị Minh Hằng;
-   Lưu VP, 03b.                                                                             

                                                                                                 Luật sư Hà Huy Sơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét