Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
(The People’s Force to Save Vietnam)
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA

Statement
On the defamatory accusations and distortions of truth
vis-à-vis patriotic individuals and organizations by the Defense Minister of
the Communist Government of Vietnam.

The People’s Army Newspaper, one of the official mouth-pieces of the Communist Party of Vietnam (CPV) in its issue of 13 May 2012, published a letter by General Phung Quang Thanh, Defense Minister, Member of the Politburo and Deputy Secretary of the Military Commission, commending members of the CPV and units of the people’s army for having “smashed” the so-called “April in flame plot” of the “reactionary” Vietnam Restoration Party (VRP).

According to this issue of the said newspaper, the commendation letter dated 11 May 2012 by Mr. Thanh detailed the achievements of his subordinates as: “having arrested a number of targets together with transmission equipment to replace CPV radio wave with VRP broadcasts, spread reactionary propaganda; sabotage urban areas inhabited by Chinese nationals in Binh Duong Province, distribute political leaflets with anti-government contents in several major cities, in order to sow disunity within the nation.”
Confronted with such defamation and distortions of truth by Mr. Phung Quang Thanh, The People’s Force to Save Vietnam (PFSV) makes the following statement:
  1. The VRP, founded on 23 December 1978, is a constituent part of the PFSV. The PFSV, established on 28 February 2010, comprises three organizations (the VRP, the Dong Tam Association, the Saigon for Saigon Movement) and a number of prominent individuals.
  2. The PFSV pursues its struggle for a democratic Vietnam on the following bases:
-          Its objective is to abolish the current one-party dictatorship which is pushing the whole Vietnamese nation to the edge of despair, reclaim sovereignty to the people, and rebuild the country on the principles of constitutional democracy, the rule of law and a pluralist political system.
-          Its guiding principle is to unite the nation in order to speed up the process of empowering the people, so that they become the real owner of the nation, and in order to effectively oppose Chinese imperialist ambitions on our seas and land.
-          Its modus operandi is based upon the spirit of non-violence, but also determination and perseverance until victory has been achieved, while absolutely respecting the lives and properties of the people and strictly complying to all international conventions on human, civil, political and cultural rights.
The PFSV earnestly condemns the Defense Minister Phung Quang Thanh for having distorted the truth, defamed, falsely accused individuals and organizations as “treacherous”, “sowing national disunity”, “violence”…in order to vilify them, because, together with the PFSV, they are determined to build a truly democratic Vietnam.
The PFSV also condemns before the Vietnamese People both inside and outside of the country, and before the international community, this low and underhand act by the Communist Government of Vietnam.

The 20th Day of May, 2012
OBO. The People’s Force to Save Vietnam
Tran Quoc Bao
Chairman of the Central Executive Co-ordination Council
The People’s Force to Save Vietnam
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA

Bản lên tiếng (pdf)

 BẢN LÊN TIẾNG 
Về việc
BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CSVN
Xuyên Tạc Sự Thật, Bôi Nhọ Các Cá Nhân và Tổ Chức Yêu Nước
Báo Quân Đội Nhân Dân của Cộng Sản Việt Nam số ra ngày 13/5/2012 đăng tải thư của Bộ trưởng Quốc phòng quân đội CSVN là tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, khen ngợi các đảng viên và đơn vị đã “đập tan” được cái gọi là “kế hoạch ‘Tháng tư đỏ lửa’ của tổ chức ‘phản động’ Phục Hưng Việt Nam”. 
Theo bài báo này, thư khen ngợi đề ngày 11/5/2012 của ông Thanh nêu thành tích của thuộc cấp là đã “bắt giữ một số đối tượng cùng các thiết bị viễn thông khác để phá sóng phát thanh, tuyên truyền các luận điệu phản động; gây cháy, nổ tại các khu phố người Hoa ở tỉnh Bình Dương, rải truyền đơn có nội dung phản động tại một số thành phố lớn, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc”. Xem bản đính kèm  toàn văn bài báo này.

Trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của ông Phùng Quang Thanh, Lực Luợng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc, cần minh xác những điểm sau:

1/ Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam thành lập ngày 23/12/1978 là một thành phần trong Lực Lượng Cứu Quốc. Lực Lượng Cứu Quốc được thành lập ngày 28/2/2010 gồm Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và một số nhân sĩ.

2/ Lực Lượng Cứu Quốc tiến hành công cuộc đấu tranh trên các căn bản sau:
-         Mục tiêu tranh đấu của Lực Lượng là loại bỏ chế độ độc tài đảng trị đang đẩy đất nước đến bờ vực thẳm, dành lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, trong đó văn hiến được tôn vinh và tình người được đề cao.
-         Chủ trương của Lực Lượng là đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh để mau chóng dành lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân và ngăn chặn hữu hiệu hiểm họa thôn tính từ phương Bắc.
-         Lực Lượng theo đuổi phương thức đấu tranh ôn hòa, nhưng quyết liệt và kiên trì đi đến thắng lợi, tuyệt đối tôn trọng sinh mạng và tài sản của người dân, tôn trọng các công ước quốc tế.

Lực Lượng Cứu Quốc cực lực lên án Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đã xuyên tạc, bôi nhọ và gán ghép những điều xấu xa như “tội phạm phản động”, “chia rẽ dân tộc”, “bạo động”… nhằm đánh lạc hướng các hoạt động yêu nước chân chính của các cá nhân và đoàn thể đang cùng với Lực Lượng Cứu Quốc quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân chủ thật sự.

Lực Lượng Cứu Quốc mạnh mẽ tố cáo trước toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, cũng như trước công luận thế giới về thủ đoạn thấp hèn này của nhà cầm quyền CSVN.

Ngày 20 tháng 5 năm 2012

TM Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

Trần Quốc Bảo
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
 ***************************************************
Article on The People’s Army NewspaperLetter of commendation by General Phùng Quang Thanh to the Intelligence Unit of the Border Troops and the regular Border Troops of Tay Ninh Province

People’s Army- Sunday, 13/05/2012, 21:30 (GMT+7)

Editorial notes – Implementing orders of Headquarters of Border Troops, the Intelligence Unit of Border Troops in cooperation with regular units of Border Troops, pursuant to operation “C012” to smash the “April in flame plot” by reactionary expatriates, in order to mobilize cadres, soldiers to provide leadership for the fight against crimes and sabotage by enemy forces, on 11/5/2012, General Phùng Quang Thanh, Politburo member, Deputy Secretary of the Central Military Commission, Minister of Defense has issued a letter commending cadres, soldiers, professional members of the army, defense personnel belonging to the Intelligence Unit of Border Troops and regular units of Border Troops of Tay Ninh Province. The People’s Army Newspaper respectfully reproduces the complete text of such letter below: 

To dear cadres, soldiers, professional members of the armed forces, defense personnel, the Intelligence Unit of Border Troops and regular units of  Border Troops of Tay Ninh Province.

My dear comrades!

At the height of our fight against criminal activities, to protect political safety and social order, Headquarters of Border Troops has instructed the Intelligence Unit of Border Troops to cooperate with regular units of Border Troops of the Tay Ninh Province, pursuant to operation “C012” to smash the “April in flame plot” by reactionary expatriates, arrested a number of targets together with transmission equipment to replace CPV radio wave with VRP broadcasts, sabotage by fire and explosives in urban areas inhabited by Chinese Nationals in Binh Duong Province, distributing propaganda leaflets with reactionary contents in large cities, in order to sow national disunity, to promote the reputation of the reactionary Vietnam Restoration Party. 

My comrades’ achievements are evidence of your courage, determination, initiatives, creativeness, sensitivities, excellence, professionalism and legality in fighting crimes, contributing to stopping and defeating sabotage activities by enemy forces, protect the party, government and the people, enhancing the glorious tradition of the heroic armed forces of the people of Vietnam.
On behalf of the Central Military Commission and the Ministry of Defense, I earnestly commend the outstanding victories of the Intelligence Unit of Border Troops and regular units of Border Troops of Tay Ninh Province, at the height of their recent fight against crimes. 

In times to come, the struggle against crimes and sabotage activities by enemy forces will be even more onerous with new developments, more complex, especially in critical zones and border areas. The Central Military Commission and Ministry of Defense hereby request Headquarters of the Intelligence Unit of Border Troops and regular units of Border Troops of all provinces to be always on high alert, actively taking initiatives to cooperate with other forces, to master the situation, manage the fields of operation and targets, inrease their effectiveness in the fight against crimes, especially in areas of borders, sea and islands of the fatherland.

I wish my comrades good health, solidarity and more victories. 
My warm and victorious salutations to you!


Bài báo trên tờ Quân Đội Nhân DânThư khen của Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh
QĐND - Chủ Nhật, 13/05/2012, 21:30 (GMT+7)

LTS - Thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, vừa qua, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác lập chuyên án “C012” đập tan kế hoạch “Tháng tư đỏ lửa” của bọn phản động lưu vong, nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, chỉ đạo tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, ngày 11 tháng 5 năm 2012, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Báo Quân đội nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. 

Thân ái gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Các đồng chí thân mến!

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa qua, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác lập chuyên án “C012” đập tan kế hoạch “Tháng tư đỏ lửa” của bọn phản động lưu vong, bắt giữ một số đối tượng cùng các thiết bị viễn thông khác để phá sóng phát thanh, tuyên truyền các luận điệu phản động; gây cháy, nổ tại các khu phố người Hoa ở tỉnh Bình Dương, rải truyền đơn có nội dung phản động tại một số thành phố lớn, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo tiếng vang của tổ chức phản động “Phục hưng Việt Nam”. 

Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén, tinh thông, sắc sảo về nghiệp vụ và pháp luật trong tấn công tội phạm, góp phần ngăn chặn và làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những chiến công xuất sắc của Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vừa qua. 

Trong thời gian tới, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch sẽ tiếp tục diễn ra cam go, ác liệt với diễn biến mới, phức tạp, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm, các tuyến biên giới đất liền. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng các tỉnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực và chủ động phối hợp với các lực lượng, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và nắm chắc đối tượng, nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là trên địa bàn biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết, lập nhiều chiến công mới. 
Chào thân ái và quyết thắng!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét