Monday, December 31, 2012

Phải chăng “Bắc thuộc lần thứ 5” đã bắt đầu?

1 comment:

  1. truyện tranh "thần đồng đất việt" tôn vinh những anh tài Việt Nam đa mưu tài trí, thông minh hơn người, nhưng thực tại dân ta đang hại dân ta chăng, suy gẫm!...

    ReplyDelete