Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị & Đa Nguyên

Lập trường của trang nhà Đối Thoại:
Hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp 1992

Đối Thoại hoan nghênh đê nghị sửa đổi Hiến pháp của 72 công dân quốc nội yêu chuộng tự do, dân chủ, đa nguyên

2 nhận xét: