Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”

Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo
Hồ Tuấn Hùng
Người dịch: Thái Văn
  • Tập sách “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” đã đưa ra những chứng liệu rất thuyết phục về Nguyễn Ái  Quốc và Hồ Chí Minh
  • Đảng CSVN có trách nhiệm phải soi sáng các chứng liệu này đối với 3 triệu đảng viên và với nhân dân Việt Nam
  • Tập sách đã nêu lên hình hài đang nằm trong mộ Hồ Chí Minh tại Hà Nội là một người Tàu
  • Phải chăng Người Việt Nam có nhiệm vụ đóng tiền cho đảng  CSVN thờ cúng một người Tàu?
Đối Thoại kính gởi tập tài liệu này đến toàn bộ đảng viên đảng CSVN và 700 tờ báo đảng của đảng CSVN

3 nhận xét: