Wednesday, February 25, 2015

TIẾNG SẤM

Khai bút Ất Mùi
TIẾNG SẤM
 Nguyễn Thanh Giang


                             Nhắn bọn Lú

Chúng đã chiếm Hoàng Sa, Bản Giốc
Mà trên cao vẫn một lũ đười ươi
Tay giữ ống (*), miệng tung hô “Bốn tốt”
Sấm rung lên niềm uất hận của Trời

                                           Xuân Ất Mùi
                             Nguyễn Thanh Giang

(*) Đười ươi bắt được mồi thường ngửa mặt lên trời chờ tối mới ăn thịt. Người đi rừng lồng sẵn hai cái ống vào cánh tay, khi đười ươi ngửa mặt lên trời thì rút tay khỏi ống, bỏ chạy. Đười ươi giữ được ống nhưng mồi đã mất. 


No comments:

Post a Comment