Tuesday, July 31, 2018

Nhổ nước bọt vào mặt chế độ


Nhổ nước bọt vào mặt chế độ


  • Mỗi người chúng ta được trang bị  một vũ khí bất bạo đông lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng xử dụng; NƯỚC BỌT
  • Hãy nhổ NƯỚC BỌT vào mặt chế độ
  • Hãy nhổ NƯỚC BỌT bất cứ lúc nào có sự hiện diện của lũ bán nước

No comments:

Post a Comment