Donald Trump: ‘Tôi sẽ cấm TikTok hoạt động ở Hoa Kỳ’
01.08.2020
BBC