Tìm lại người nhà sau 40 năm lưu lạc: "Trái tim tôi thuộc về Việt Nam" (phần 1)
Minh Thư
BBC News Tiếng Việt
24 tháng 9 2020, 16:10 +07
BBC