Sunday, November 22, 2020

Câu đối viếng nhà báo Trần Quang Thành

Câu đối viếng nhà báo Trần Quang Thành
Hà Sĩ Phu
Danlambao

< A >

* Một đời làm báo quá gian truân,
một mắt vẫn nhìn xuyên bản chất!

* Muôn kiếp nhân sinh dù oan trái,
muôn đời không thẹn với lương tâm!

Hà Sĩ Phu

Kính viếng

No comments:

Post a Comment