Thursday, April 8, 2021

VNTB – Thư gửi cho các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam về tình trạng của Blogger Lê Anh Hùng

VNTB – Thư gửi cho các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam về tình trạng của Blogger Lê Anh Hùng
08.04.2021 2:41
VNThoibaoEmbassy Brief: Political abuse of psychiatry at the Central Mental Hospital No. 1 in Hanoi, Vietnam

April 7, 2020

To: 

U.S. Embassy & Consulate in Vietnam

British Embassy Hanoi

Australian Embassy in Vietnam

Embassy of Japan in Hanoi, Vietnam

Germany Embassy in Hanoi, Vietnam

Ambassade de France à Hanoï

Other Embassies in Hanoi, Vietnam  

From: The Independent Journalist Association of Vietnam (IJAVN)

Dear Sir or Madam (or vice versa):

We wish to inform the Embassies on a case report of political abuse of psychiatry at the Central Mental Hospital No. 1 in Hanoi, Vietnam, as documented by the Working Group on Arbitrary Detention, The Office of the High Commissioner for Human Rights (1, hyperlink to the document provided below). 

On 5 July 2018, our member Mr. Le Anh Hung was arrested on suspicion of “abusing democratic freedoms” under Article 331 of the Penal Code of Vietnam, which carries a possible sentence of 2-7 years in prison.  He has not been put on trial since his arrest.  Since 10 May 2019, he has been forcibly committed at the Central Mental Hospital No. 1 in Hanoi. 

Recently, on 4 March 2021, the hospital attempted to increase the dosage of psychiatric drugs to 12 pills, he refused to take them, and staff of the hospital restrained him and injected him with sedatives (2).

On 22 February 2021, Mr. Pham Binh Minh, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam expressed the intent of his government to apply for membership of the United Nations Human Rights Council for the term 2023-2025 (3). We believe the practice in the case report involving Mr. Le Anh Hung would contravene the Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice of the World Psychiatric Association. We believe this case report is a clear violation of human rights.

On 13 October 2021, the 75th United Nations General Assembly will hold elections for 15 new Council members that will serve for a period of three years on the United Nations Human Rights Council. We seek help from the Embassies to communicate this case report of human rights violation to the General Assembly. In particular, we seek help from the Embassies with the following enquiry to Mr. Pham Binh Minh, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam.

Transparency – Is Mr. Le Anh Hung a prisoner or a patient? If he is a prisoner, why has he not been put on trial? If he is a patient, when will he be released to the care of his family?

Patient-centered care – Why were his wish and the preference of his family not taken into consideration in his diagnosis and treatment by the hospital?

Second-opinion on diagnosis and treatment – Can we arrange for an independent assessment of his condition?

We thank you for your time and your consideration. 

Sincerely yours,

Independent Journalist Association of Vietnam

(Prepared by Phạm Đình Bá, PhD

University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada

Email: ba.pham@theta.utoronto.ca)

Notes:

  1. Hyperlink to the cited document by the Working Group on Arbitrary Detention, The Office of the High Commissioner for Human Rights

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB9aW2-OvvAhVXXM0KHd86DXQQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fspcommreports.ohchr.org%2FTMResultsBase%2FDownLoadPublicCommunicationFile%3FgId%3D25542&usg=AOvVaw1ijUR88Ry5CAr9q6Q0roqV

  1. Radio Free Asia. Blogger Lê Anh Hùng bị Bệnh viện tâm thần cưỡng ép chích thuốc an thần. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/blogger-forced-mental-drug-injection-04062021081800.html
  2. Human Rights Council Begins its High-Level Segment and Hears from 21 Dignitaries. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26774&LangID=E

 

*****

 

Bản Tóm tắt cho các Đại sứ quán: Lạm dụng tâm thần cho mục tiêu chính trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Hà Nội, Việt Nam

Ngày 7 tháng 4 năm 2020

Gởi tới:

Đại sứ quán & Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Đại sứ quán Anh  

Đại sứ quán Úc  

Đại sứ quán Nhật Bản  

Đại sứ quán Đức  

Đại sứ quán Pháp 

Các Đại sứ quán khác tại Hà Nội, Việt Nam

Gởi từ: Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN)

Chào Ông hay Bà (hoặc ngược lại):

Chúng tôi muốn thông báo cho các Đại sứ quán về một báo cáo trường hợp lạm dụng tâm thần cho mục tiêu chính trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Hà Nội, Việt Nam, theo tài liệu của Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (1).

Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, thành viên của chúng tôi, anh Lê Anh Hùng đã bị bắt vì nghi ngờ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự của Việt Nam, có thể bị phạt từ 2-7 năm tù. Anh Hùng đã không bị đưa ra xét xử kể từ khi bị bắt. Kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019, anh Hùng đã bị cưỡng bức tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Hà Nội.

Gần đây, vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, bệnh viện đã cố gắng tăng liều lượng thuốc tâm thần lên 12 viên, anh Hùng từ chối không uống và nhân viên của bệnh viện đã khống chế anh ta và tiêm thuốc an thần cho anh ta (2).

Ngày 22 tháng 2 năm 2021, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ ý định của Chính phủ của ông ta về việc xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 (3). Chúng tôi tin rằng thông lệ trong báo cáo vụ việc liên quan đến anh Lê Anh Hùng là trái với Tuyên bố Madrid về Tiêu chuẩn Đạo đức trong Thực hành Tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Thế giới. Chúng tôi tin rằng báo cáo trường hợp này là một sự vi phạm nhân quyền rõ ràng.

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2021, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 sẽ tổ chức bầu cử 15 thành viên mới của Hội đồng để phục vụ trong thời hạn ba năm tới trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Chúng tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các Đại sứ quán để thông báo trường hợp vi phạm nhân quyền này cho Đại hội đồng. Đặc biệt, chúng tôi tìm kiếm sự trợ giúp của các Đại sứ quán với các câu hỏi sau đây dành cho ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Minh bạch – Anh Lê Anh Hùng là tù nhân hay bệnh nhân? Nếu anh ta là một tù nhân, tại sao anh ta không bị đưa ra xét xử? Nếu anh ta là bệnh nhân, khi nào anh ta sẽ được thả về cho gia đình chăm sóc?

Chăm sóc bệnh nhân là trung tâm – Tại sao mong muốn của anh Lê Anh Hùng và sự quan tâm của gia đình anh ấy không được bệnh viện xem xét trong chẩn đoán và điều trị của anh ấy?

Ý kiến ​​thứ hai về chẩn đoán và điều trị – Chúng tôi có thể sắp xếp để đánh giá độc lập về tình trạng của anh Lê Anh Hùng không?

Chúng tôi cảm ơn các Đại sứ quán đã dành thời gian và sự cân nhắc của quý vị.

Trân trọng,

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam

(Làm bởi Phạm Đình Bá, PhD

Đại học Toronto, Toronto, Ontario, Canada

Email: ba.pham@theta.utoronto.ca)

Ghi chú 

  1. Hyperlink to the cited document by the Working Group on Arbitrary Detention, The Office of the High Commissioner for Human Rights

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB9aW2-OvvAhVXXM0KHd86DXQQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fspcommreports.ohchr.org%2FTMResultsBase%2FDownLoadPublicCommunicationFile%3FgId%3D25542&usg=AOvVaw1ijUR88Ry5CAr9q6Q0roqV

  1. Radio Free Asia. Blogger Lê Anh Hùng bị Bệnh viện tâm thần cưỡng ép chích thuốc an thần. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/blogger-forced-mental-drug-injection-04062021081800.html
  2. Human Rights Council Begins its High-Level Segment and Hears from 21 Dignitaries. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26774&LangID=E

 

*****

 


 

No comments:

Post a Comment