Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

Thư gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội ngày 10.10.2021 của ông Nguyễn Mạnh Can

Thư gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội ngày 10.10.2021 của ông Nguyễn Mạnh Can
Posted on 12/10/2021 by Boxit VN
Boxitvn

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Quý vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội

Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TW. Ngày 29/9/2019, trước Hội nghị Trung ương 4, tôi đã có thư gửi đến Quý vị, trong đó nói về một vấn đề căn cốt là “Vết nhọ” hay Tham nhũng Chính trị. Trong thư đó tôi cũng viết, vấn đề bây giờ không phải là quá chú trọng “Cấm” hay “Chống” những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, mà quan trọng là Quý vị cùng Dân tộc “Tạo nên những cái mới mẻ, tốt tươi”.

Ngày 7/10/2021, tôi được đọc Diễn văn bế mạc Hội nghị TW 4, trong đó Tổng Bí thư khẳng định: “Đảng ta – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng”. Tổng Bí thư cũng thay mặt BCH TW cam kết: “Góp phần tiếp tục làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi”.

Tôi thấy phải có ý kiến, bởi vì tôi và nhiều người Dân chưa rõ làm thế nào để cam kết này trở thành hiện thực.

Tôi đã trao đổi với các chuyên gia Viện N/C SENA để sáng tỏ vấn đề này. Từ đây thấy, nếu lấy năm 1991 làm mốc thì trước đó muốn vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi phải có Độc lập, Tự do. Song ở thế kỷ 21, Độc lập, Tự do chỉ còn là tiền đề, còn muốn “Vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi” nhất thiết phải Kết nối Văn hóa và cầu Hiền. Đây cũng là Cấp độ cao nhất và Điều kiện cốt lõi cho Quốc gia và Nhân loại phát triển.

Muốn Kết nối Văn hóa và cầu Hiền trở thành hiện thực cần có 3 điều kiện:

- Thứ nhất, có Độc lập và Tự do;

- Thứ hai, có hiểu biết về Văn hóa truyền thống tức Văn hóa được kết nối;

- Thứ ba, có hiểu biết về Văn hóa hiện đại tức Văn hóa kết nối.

Trong đó, Văn hóa hiện đại được hiểu là Văn hóa của các quốc gia đang ảnh hưởng nhất đến thế giới, chứ không phải là các nền văn hóa và các thứ “Chủ nghĩa” từng thống trị trong quá khứ.

Ba yếu tố này ở ta hạn chế, do lệ thuộc “Văn hóa Chủ nghĩa – Văn hóa nhất nguyên” có từ tư tưởng Duy vật, Thực chứng và Vô thần. Trong khi đó, Cuộc sống, Thế giới và Văn hóa lại là Đa nguyên. Giờ đây, việc cần làm ngay là Kết nối Văn hóa, Kết nối Kinh tế Việt Nam với các cường quốc Văn hóa hiện đại; Chỉ có thế mới huy động được các lực lượng Vật chất, Tinh thần ở trong, ngoài nước để “Làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi”.

Kính.

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Can

Phòng 219, nhà D1, Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 091 351 4162; Email: levananh1928@gmail.com

Để làm rõ hơn các vấn đề nêu trên, xin gửi quý vị hai tài liệu:

1) Thư của tôi gửi quý vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội ngày 29/9/2021 (https://boxitvn.online/?p=77686)

2) Nhận xét của Viện Nghiên cứu Think Tank SENA về Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 4, ngày 7/10/2021 của Tổng Bí thư:

Hôm qua, ngày 7/10/2021, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 kết thúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc Diễn văn bế mạc Hội nghị. Điều đặc biệt là trong Diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư không một lần nhắc đến những thuật ngữ quen thuộc đã một thời được coi là không thể thiếu như: “Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin”, “Giai cấp công nhân”,… cho dù trọng tâm của Hội nghị Trung ương 4 lần này là xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng.

Diễn văn khẳng định: “Đảng ta – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng”. Cuối Diễn văn, Tổng Bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng cam kết: “Góp phần tiếp tục làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi”

Những nội dung nêu trên vừa là chỉ báo tích cực, vừa làm thêm sáng rõ xu thế tất yếu, đó là: Cần sớm từ bỏ Mô hình Xô Viết, đồng thời tạo lập Mô hình phát triển mới trên nền tảng Độc lập, Tự do, Kết nối Văn hóa và cầu Hiền.

Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét