Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

Huy Đức - Quốc hội đừng bức xúc như những cử tri vô can

   Huy Đức - Quốc hội đừng bức xúc như những cử tri vô can
mercredi 25 mai 2022
ThuymyRất nhiều cử tri, trong đó có tôi, bức xúc ngay khi đọc một vài tựa báo vì cứ tưởng như lịch sử là một môn mà ai không muốn học thì không cần phải chọn.

Nhưng, Ủy ban Văn hóa Giáo dục thì không thể phản ứng như là mình vô can. Bởi, Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 được xây dựng là để “thực hiện Nghị quyết 29 (2013) của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 88 (2014) của Quốc hội”.

Nghị quyết 88 đã đúng khi chia giáo dục phổ thông thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Tất cả những nội dung căn bản của lịch sử cần cho học sinh đều được trang bị trong 9 năm của “giai đoạn giáo dục cơ bản”.

Giai đoạn 3 năm của cấp trung học phổ thông là hướng nghiệp, “giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn” là vừa đúng với Nghị quyết vừa đúng tinh thần khoa học. Những học sinh trung học phổ thông vì yêu thích hay muốn trở thành các nhà sử học sẽ chọn môn này.

Dự thảo Chương trình Giáo dục Phổ thông đã được công bố từ 2017, đã lấy “ý kiến nhân dân”, đã “báo cáo Ban Tuyên giáo, đã xin ý kiến các bộ ngành trong đó có những bộ như Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp…

Đặc biệt, vì nó thuộc “phạm trù” khoa học, “chương trình giáo dục” đã được các Hội đồng thẩm định (Hội đồng thẩm định Chương trình tổng thể, các Hội đồng thẩm định chương trình môn học) thông qua trước khi ban hành (26-12-2018).

Các ủy ban của Quốc hội phản ứng ngay khi có “ý kiến của nhân dân” là cần thiết. Nhưng, Ủy ban của Quốc hội phản ứng phải khác với cách mà nhiều cử tri lên mạng xã hội “đu tren”. Rất khác với những vấn đề thuần túy “chính trị mị dân”, Chương trình giáo dục là câu chuyện chuyên môn, có căn cứ pháp lý, có cơ sở khoa học và phải có thời gian chuẩn bị.

PS: Tôi chưa góp ý về phương pháp giảng dạy, lý do chính để không nhiều học sinh chọn môn học này. Tôi chỉ muốn lưu ý quý vị rằng, lịch sử quốc gia này không chỉ của người Việt (hoặc chỉ của những người cộng sản) và chỉ khi nó được dạy như một môn khoa học, chúng ta mới có khả năng hiểu đúng lịch sử đất nước mình.

HUY ĐỨC 24.05.2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét